Strategi

Ny strategi er under utarbeidelse, og vil publiseres her når den er endelig vedtatt. 

Gjeldende strategi: 

Strategidokument 2017 - 2020 ORKide - Nordmøre regionråd (PDF, 563 kB)

 

Strategi 2017-2020

Strategiarbeidet definerte de sentrale utfordringer i strategiperioden til 2020:

 • Ny vekstkraft gjennom tilflytting og innvandring
 • Behov for kvalifisert arbeidskraft og et høyere utdanningsnivå
 • Behov for å utvikle kompetanseintensivt næringsliv og skape flere fylkeskommunale og statlige arbeidsplasser som styrker videre utvikling
 • Skape større og mer koordinerte miljø for innovasjon og gründervirksomhet
 • Nye samferdselsløsninger som bygger regionen sammen og understøtter felles bo- og arbeidsmarked
 • Utvikling av en sterkere og mer profilert regional identitet – et tydelig regionsenter
 • Tjenestesamarbeid og effektivisering mellom kommunene
 • Felles stemme i viktige saker


Strategiplan 2020 «Vi løfter Nordmøre – sammen!» ble vedtatt i 2017 med følgende Satsingsområder:

 1. Vekst og nyskaping på Nordmøre
  Mål: ORKidé har forbedret samhandlingen mellom kommunene og næringslivet, for å bidra til å realisere regionens betydelige næringsmessige potensial.
   
 2. Utdanning og kompetanseutvikling
  Mål: Nordmøre har et utdanningsnivå i befolkningen som nærmer seg landsgjennomsnittet
  og har etablert flere stedlige forsknings- og utviklingsmiljø innen viktige næringer i regionen.

   
 3. Tjenestesamarbeid og tjenesteinnovasjon
  Mål: Nordmørskommunene har utviklet en klar regional arbeidsdeling og har innført ny og
  effektiv tjenestedesign på definerte områder.
   
 4. Samferdsel
  Mål: Regionrådet har greid å bedre rammebetingelsene for nye samferdselsprosjekter på
  Nordmøre. Alle prosjekter på Nordmørskommunenes prioriteringsliste har en tidfestet
  oppstart/realisering på det raskeste mulige tidspunkt.

 

Kunnskapsgrunnlag: 

Nordmøre 2035: Fremtidsanalyse for Nordmøre  Del 1: Innledning til scenarioarbeidet  (PDF, 883 kB)

Nordmøre 2035: Fremtidsanalyse for Nordmøre  Del 2: Tre scenarioer for Nordmøre i 2035 (PDF, 4 MB)

Nordmøre 2035: Fremtidsanalyse for Nordmøre Del 3: Konsekvenser av scenarioene for Nordmøre i dag (PDF, 376 kB)