Sjøområdeplan for Nordmøre

Aure, Averøy, Eide, Gjemnes, Halsa, Kristiansund, Nesset, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll vedtok i 2018 felles «Interkommunal kommunedelplan for sjøområdene på Nordmøre». Målet for felles sjøområdeplanlegging ved hjelp av økosystembasert forvaltning (bærekraftighet) skal legge grunnlag for verdiskaping i sjøområdene på Nordmøre.

Prosjektet ble initiert av Ordfører- og rådmannskollegiet på Nordmøre og startet opp i 2013 med bakgrunnen i felles erkjennelse av at kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjøen gjensidig påvirker nabokommunene. Gevinstene av å ha en regional plan for bruk av et sammenhengende og dynamisk fjord- og kystsystem er;

  • Raskere og mer forutsigbar kommunal saksbehandling
  • Økt kunnskap om konsekvenser av ulike typer sjøbasert arealbruk
  • Mer bærekraftig verdiskaping i det sjøbaserte næringslivet
  • Økt kunnskap om ulike interessenters (planer om) bruk av sjøområdene i regionen.
  • Sikre god sameksistens mellom havbruk/fiskeri og miljø- og friluftsinteresser.

Sjøområdene er en felles ressurs, der kommunegrensene ikke stopper effekter av tiltak og virksomhet. Kommunal behandling av saker knyttet til arealbruk i sjø, berører eller påvirker gjerne nabokommunene, og blir i dag håndtert ulikt fra kommune til kommune. Det er derfor viktig å sikre at de i nabokommunene som påvirkes av effekter av planlagte tiltak i en kommune, sikres medvirkning. Saksmengden varierer, sakene er ofte komplekse, og saksbehandlingen kan derfor bli lite effektiv, eller mangelfull med fare for etterslep med klagebehandling. Det er også knyttet en grad av uforutsigbarhet til saksbehandlingen, siden kommunene har ulike holdninger til arealbruk i sjø.

Sjøområdeplan Nordmøre - Klikk for stort bildeSjøområdeplan Nordmøre 

Kunngjøring og plandokumenter

Ordfører- og rådmannskollegiet for Nordmøre var prosjekteier. Alle deltakende kommuner deltok i arbeidsgruppen med én representant hver. Møre og Romsdal fylkeskommune ved Plan- og Analyseavdelingen deltok som observatør og planfaglig rådgivning. Jens-Eric Eliassen var prosjektleder. Tingvoll kommune var vertskommune for sjøområdeplan Nordmøre, og tok ansvar for å avslutte prosjektet på en veldig god måte da prosjektperioden utløp. 

Sjøområdeplan Nordmøre - Klikk for stort bildeSjøområdeplan Nordmøre 

 

Bilde fra arbeidsgruppens møte 13. mai 2015 med tema kommende Konsekvensundersøkelser (KU) og Risiko- og Sårbarhetsvurderinger (ROS). I møtet deltok prosjektleder Arne Håkon Sandnes i tilsvarende prosjekt for Romsdalsfjorden samt Lerøy Midt v/Harald Larssen og Jøran Skar for å orientere om sine planer fremover. Seniorforsker Otto Andreassen, fra Nofima, orientere om Stortingsmelding nr 16 (2014-2015) «forutsigbar og miljømessig bærekraftig vekst i norsk lakse- og ørretoppdrett».