Kommunereformen

Kommunene på Nordmøre gjorde sine vedtak innen fristen 31. juni 2016 med resultat at Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Surnadal, Sunndal, Rindal og Tingvoll fortsetter som selvstendige kommuner. Eide går sammen med Fræna til Hustadvika kommune, og Halsa slår seg sammen med Hemne og deler av Snillfjord til Heim kommune. Eide gikk ut av regionrådet i 2017, og både Rindal og Halsa inngår i Trøndelag og gikk ut av regionrådet fra og med 2020.

I 2014 tok ORKidé - Nordmøre Regionråd initiativ til å legge til rette for at kommunene kunne drive frem prosessen rundt kommunereform mest mulig koordinert innenfor et akseptabelt tidsløp. Arbeidet ble koordinert gjennom regionrådet som ansatte Roland Mauseth som prosessleder.

Regjeringen la opp til en omfattende kommunereform hvor alle kommunene hadde et utredningsansvar. Det var ikke krav om kommunesammenslåing, men kommunene måtte gå igjennom prosessene med å diskutere og vurdere sammenslåing.

Felles utredning for Nordmørskommunene
I mai 2015 startet en felles utredning for Nordmørskommunene i regi av Telemarksforskning. Grunnlaget for hele utredningen var «Storkommune Nordmøre». Utredningen inkluderte også grensealternativer mot Nesset i Romsdal og Oppdal, Hemne og Hitra i Sør-Trøndelag. Til sammen 15 alternative fremtidige kommuner ble utredet;

 • Storkommune Nordmøre (Kristiansund, Averøy, Eide, Gjemnes, Tingvoll, Aure, Smøla, Halsa og Surnadal)
 • 7 kommuner: Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll-Halsa-Aure-Smøla
 • 6 kommuner: Kristiansund-Averøy-Halsa-Gjemnes-Tingvoll-Eide
 • 4 kommuner: Kristiansund-Averøy-Gjemnes-Tingvoll
 • 3 kommuner: Aure-Smøla-Halsa
 • 3 kommuner: Averøy-Fræna-Eide
 • 2 kommuner: Averøy og Eide
 • 2 kommuner: Surnadal-Halsa
 • 2 kommuner: Surnadal-Rindal
 • 3 kommuner: Halsa-Surnadal-Rindal (bestilling kun fra Surnadal)
 • 2 kommuner: Sunndal-Surnadal
 • Grensekommune: Sunndal-Nesset-Tingvoll
 • Grensekommune: Sunndal-Oppdal
 • Grensekommune: Hemne-Hitra-Aure-Smøla-Halsa
 • Grensekommune: Hemne-Aure-Halsa

I tillegg fikk noen kommuner utarbeidet en null-punktsanalyse for å kartlegge konsekvenser dersom kommunen ble videreført som selvstendig kommune.


Felles formannskapsmøte for 14 kommuner 31. august 2015 i Kristiansund
Tema for møtet var felles prosess og fremdriftsplan fram mot endelig vedtak våren 2016. Der ble innbyggerundersøkelsene og de to første delrapportene i kommuneutredningen presentert. Som følge av at utredningene omfattet alternativer som inkluderer en eller flere nabokommuner fra Sør-Trøndelag eller Romsdal, var også Snillfjord, Hemne, Hitra, Oppdal, Nesset og Fræna invitert til møtet. 

Det var enighet om å legge frem følgende prosessplan for det enkelte kommunestyre:

 • Vedtak om å slutte seg til prosessplanen – frist ut oktober 2015
 • Avklare hvilke alternativ er aktuelle for forhandling – frist ut november 2015
 • Velge det mest aktuelle alternativet for en intensjonsavtale – frist ut februar 2016
 • Forhandle frem intensjonsavtale – frist ut mars 2016
 • Gjennomføre innbyggerhøring om ny kommune/0-alternativ – frist ut april 2016
 • Vedtak om evt. ny kommune – frist 30. juni 2016


I fellesmøtet 5. november 2015 presenterte Telemarksforskning sluttrapporten med forslag om fem framtidige kommuner på Nordmøre. 

Presentasjon av sluttrapport november 2015 - Klikk for stort bildePresentasjon av sluttrapport november 2015 

Følgende rapporter og utredninger fra Telemarksforskning lå til grunn for forhandlinger mellom kommunene frem mot våren 2016: