Brannsamarbeid

Nordmøre interkommunale Brann- og Redningsvesen ble operativt fra 1. januar 2020 som et resultat av at kommunene Kristiansund, Averøy, Smøla og Aure gikk sammen om et felles brannvesen på Nordmøre.
 

På initiativ fra brannsjefene tilbake til 2012 ble det igangsatt et forprosjekt med mål å klargjøre modeller for et eventuelt brannsamarbeid på Nordmøre. Brannsjefene anså et samarbeid som viktig for å sikre helhetlig og samordnet krisehåndtering på regionalt og lokalt nivå. Forprosjektet ble avsluttet i 2014, og rapport utarbeidet. Som følge av oppstart av kommunereformen i 2014 ble videre arbeid utsatt.

Regionrådet tok nytt initiativ i saken i 2017, og det ble vedtatt å invitere kommunene på Nordmøre til å delta i utredning av felles brannvern og redningstjeneste på Nordmøre. Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal og Tingvoll deltok i utredningen. Rådmannskollegiet var styringsgruppe for prosjektet. Det ble i 2017 gjennomført en Risiko- og sårbarhetsanalyse brann og redning for Nordmøre av ekstern konsulent.

Etter behandling i de enkelte kommunene i 2018 vedtok fire kommuner å etablere felles brann- og redningsvesen basert på en organisasjonsmodell med Kristiansund som vertskommune. Kommunene Gjemnes, Sunndal og Tingvoll vedtok å inngå i Nordmøre og Romsdal brann og redning IKS (NORBR) sammen med Molde, Rauma og Aukra, operativt fra 1. januar 2020.

Endelig ROS (risiko- og sårbarhetsanalyse) Nordmøre (PDF, 2 MB)