Årsmelding 2022

1 Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd

Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)

Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 som en videreføring av ORKidé – Nordmøre Regionråd som ble stiftet 20. september 1990. Nordmøre IPR er det formaliserte politiske samarbeidet mellom de 8 kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Nordmøre IPR har som formål (Samarbeidsavtalen § 2):
Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Bilde av ordførerne på Nordmøre på VeiholmenFra venstre: Svein Roksvåg, Ingrid O. Rangønes, Knut Sjømæling, Kjell Neergaard, Ingrid Waagen, Hanne-Berit Brekken, Margrethe Svinvik, Ståle Refstie.
Bilde: Anita Martinsen, Smøla kommune, 2. september 2020   

Rådet skal;

  • være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling.
  • initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker regionen som en bærekraftig og konkurransedyktig region.
  • uttale seg i overordnede politiske og strategiske spørsmål, og spesielt til spørsmål og saker som angår Nordmøre i tråd med vedtatt strategi.
  • være en tydelig strategisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv gjennom å være et bindeledd mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige premissleverandører og styringsorgan.
  • være et kontaktpunkt og samarbeidsorgan for andre regionale utviklingsaktører som andre regionråd, fylkeskommune, statsforvalter, stortingspolitikere og andre relevante aktører.

Til enhver tid gjeldende strategi brukes som metode og rettesnor i arbeidet i interkommunalt politisk råd.

Representantskapet

Representantskapet er rådets øverste organ. Representantskapet består av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

Kommune

Ordfører

Vara=varaordfører

Aure

Hanne-Berit Brekken (A)

Ole Bendik Nilsen (SP)

Averøy

Ingrid Rangønes (A)

Svein Kongshaug (A)

Gjemnes

Knut Sjømæling (SP)

Jan Karstein Schjølberg (A)

Kristiansund

Kjell Neergaard (A)

Berit Frey (SP)

Smøla

Svein Roksvåg (SP)

Kjersti Andersen (H)

Sunndal

Ståle Refstie (A)

Lusie Gjersvoll (A)

Surnadal

Margrethe Svinvik (SP)

Hugo Pedersen (SP)

Tingvoll

Ingrid Waagen (SP) – permisjon fra juli

Arne Magnus Aasen (KRF) – fungerende ordfører

Møre og Romsdal fylkeskommune er observatør i representantskapet ved prosjektleder Helge Hegerberg. Kommunedirektørene har møte- og talerett. 

Det har vært avholdt fem møter i representantskapet i 2022. Alle innkallinger og protokoller til møtene i representantskapet er publisert på nettsiden til
Nordmøre IPR. I vedlegg 1 følger sakslister fra møtene.

Valgkomité

Valgkomiteen består av Ingrid Waagen og Margrethe Svinvik for gjeldende valgperiode. 
 
Bilde av ingrid waagen                                                          Bilde av margrethe svinvik

Ingrid Waagen ordfører Tingvoll kommune                             Margrethe Svinvik ordfører Surnadal kommune

Administrasjon

Ellen Engdahl - Klikk for stort bilde

Ellen Engdahl har vært daglig leder siden 1. mars 2017. Ellen er utdannet siviløkonom NHH med mange års erfaring fra bank i Oslo samt over 20 års erfaring fra nærings- og samfunnsutvikling på Nordmøre; som næringssjef i Kristiansund kommune, daglig leder av næringsforeningen i Kristiansund og nå for det politiske samarbeidet på Nordmøre.

Bilde av Ingrid Nautnes regional samfunnsplanlegger NIPR

Ingrid Nautnes er ansatt som Regional Samfunnsplanlegger og starter i mars 2023. Nautnes har en master i statsvitenskap fra Nord Universitet, og har jobbet som samfunnsplanlegger i Nordkapp kommune. I fra jobben i Nordkapp kommune har hun erfaring med å jobbe med kommunen sin samfunnsdel, samt å bistå i andre kommunedelplaner.

Bjørn Buan er engasjert som helseressurs i 50% stilling fra 15. mai 2021. Bjørn er kommuneoverlege i Surnadal. Han har tidligere vært samhandlingsleder for Orkdalsregionen og fagrådsleder for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede for Orkdalsregionen og St. Olavs Hospital. Han har erfaring som lege på St. Olavs Hospital og fra helseforskning, IKT- helse, samt hatt mange ulike oppdrag for Helsedirektoratet. 

Merete Maurset sluttet som prosjektleder for Plansamarbeid på Nordmøre 1. juni 2022.