Pressemelding E39 Astad-Bjerkeset

08.10.2020

Kommunene på Nordmøre forventer at Nasjonal Transportplan omtaler strekningen  E39 Astad – Bjerkeset for å komme i gang med reguleringsplanarbeidet. Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR) har prioritert strekningen Kristiansund – Hjelset øverst av samferdselsprosjekter i sine innspill til Nasjonal Transportplan (NTP). Dette omfatter strekningen rv 70 innfartsvei Kristiansund, E39 Astad – Bjerkeset og E39 over Fursetfjellet. 

Gjennom NTP må staten som veieier ta ansvar for at arbeidet med E39 Astad – Bjerkeset kan påbegynnes i starten av første periode (2022 – 2027). I første omgang betyr dette at arbeidet med en reguleringsplan kan startes opp.  

I forslaget til Statsbudsjettet for 2021 prioriterer regjeringen strekningen Lønset - Hjelset som viktig å få ferdig før nytt sykehus tas i bruk. Med samme begrunnelse er det viktig å realisere E39 Astad – Bjerkeset, også denne strekningen burde vært ferdigstilt før nytt sykehus settes i drift. Utbedring av strekningen er nødvendig for at 35 – 40.000 innbyggerne på Nordmøre får en god, effektiv og trygg tilgjengelighet til nytt akuttsykehus. Som en følgekonsekvens av lokaliseringsvedtaket for Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) må god samfunnsplanlegging tilsi at staten som veieier for både E39 og riksvei 70 tar ansvar for god fremkommelighet og økt trafikksikkerhet til nytt sykehus for alle innbyggere som sykehuset skal betjene. Vi er bekymret for at dagens trafikkmessige flaskehalser på hele strekningen Kristiansund – Hjelset vil påføre innbyggerne i mange kommuner på Nordmøre ytterligere belastninger og utrygghet. Ny sykehusstruktur vil også medføre trafikkøkning i begge retninger ved at SNR Kristiansund skal betjene 80% av innbyggerne i Nordmøre og Romsdal innen utvalgte tjenester.  
 
I tillegg til å være en sentral del av infrastrukturen rundt SNR, vil en utbedring bygge sammen aksen Kristiansund – Molde i en tettere bo- og arbeidsmarkedsregion. Dette er viktig for å tilrettelegge for at dagens ansatte i Kristiansund også blir en del av SNR samtidig som det gir et økt geografisk nedslagsfelt for nyrekruttering til både spesialisthelsetjenesten, kommunene og næringslivet i hele regionen. 

Strekningen inngår som del av fergefri E39 mellom Ålesund – Bergsøya – Trondheim, en viktig transportkorridor for verdiskapning og næringsliv langs kysten. Ordfører Knut Sjømæling i Gjemnes kommune sier at dagens veiløsning med stadig økende gjennomgangstrafikk av tungtransport heller ikke er forenelig med en god sentrumsutvikling, der det satses på skolebygging, boligutvikling og nytt sykehjem. 

Lederen for Nordmøre IPR, Kjell Neergaard, vil gi ros til både Gjemnes kommune og Statens Vegvesen for innsatsen som er gjort for å finne nye og bedre løsninger for den nye traseen mellom Astad og Bjerkeset. Det har vært jobbet godt for å redusere kostnadsoverslaget, og vegvesenets beregninger viser at utbedring av veistrekningen med gjennomgående 90 km/t gir god samfunnsnytte.  

Vi er glade for at Helge Orten, leder av Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget mener at dette er et realistisk prosjekt å få inn i NTP og at det står høyt på hans politiske agenda. 

Vi har derfor forventninger om full oppslutning blant våre stortingspolitikere i felles innsats om å prioritere oppstart av reguleringsplanen for E39 Astad – Bjerkeset i første del av kommende NTP som skal vedtas våren 2021.  

Kjell Neergaard, leder Nordmøre IPR     Knut Sjømæling, ordfører Gjemnes kommune