Felles innsats for veiene på Nordmøre

Onsdag og torsdag var Nordmøre Interkommunalt politisk råd i Oslo for å ta opp saker som er viktige for vår region.

Onsdag og torsdag var Nordmøre Interkommunalt politisk råd i Oslo for å ta opp saker som er viktige for vår region. I en serie møter møtte ordførerne på Nordmøre Mørebenken på Stortinget, sentrale personer i Stortingets samferdselskomité og samferdselsminister Jon Ivar Nygård. Hovedsaken var å fremme veiprosjekter som kommunene på Nordmøre jobber sammen for. Ny Nasjonal transportplan legges fram til neste år, så regionrådet tok spesielt opp nødvendig utbedring av riksvegene. Budskapet var det samme: Vi har gode riksveier på Nordmøre, men transporten hindres av at det står igjen en håndfull dårlige og farlige strekninger på E39 og rv. 70.

- Det må vi får gjort noe med, sier Ingrid Rangønes, som er leder av regionrådet. Derfor er det viktig at vi taler med én stemme om hvilke veiprosjekter vi på Nordmøre prioriterer og forventer.

Sykehusveien

Det viktigste veiprosjektet på Nordmøre er sykehusveien fra Kristiansund til Hjelset. Her er det flere strekninger som må utbedres for å sikre 40 000 nordmøringer trygg og effektiv veiforbindelse til sykehuset på Hjelset. Sykehusveien omfatter bypakken i Kristiansund, med trafikksikker inn- og utfartsvei mellom Kristiansund og Rensvik, og ikke minst ny E39 fra Asta til Bjerkeset gjennom Gjemnes.

- Sykehusveien går i dag igjennom Batnfjordsøra, med smal og svingete vei, tett bebyggelse og lav fartsgrense, sier Knut Sjømæling. Ny E39 fra Asta til Bjerkeset er under planlegging, og det er viktig at denne kommer raskt, og legges i en trasé som ivaretar jordvernet og unngår å dele bygda i to.

Dette ivaretas om deler av den nye veistrekningen legges i tunnel. Regionrådet står sammen om at dette er det beste alternativet, og at pengene må på plass til en slik løsning. Deretter må Fursetfjellet utbedres.

Rv. 70

Bypakken i Kristiansund er også en del av nødvendige utbedringer på rv. 70. Langs rv. 70 er det i tillegg behov for å oppgradere den korte strekningen fra Furuneset til Ålvundfossen i Ålvundfjord, så veien får gulstripe og lik veistandard på hele rv. 70. Dessuten må Fale bru og Romfo bru i Sunndalen skiftes ut.

- Det haster med å få nye bruer på plass, sier Ståle Refstie. Dagens bruer er gamle, og i ferd med å bli nedklassifiserte med tanke på tillat aksellast og totalvekt. Dette vil være en katastrofe for folk og næringsliv på Nordmøre.

Rv. 70 går fra havnebassenget i Kristiansund til E6 og jernbanen på Oppdal, og er en viktig eksportvei, spesielt for aluminiumsindustrien. Følgelig går det mye tung tungtransport opp Sunndalen, og dette krever bruer som tåler vekt. Gamle Elverhøy bru derfor er i ferd med å byttes ut, og nye bruer på Fale og Romfo er under prosjektering. Reguleringsplanene er snart ferdige, og da må pengene til to nye bruer på plass, slik at denne høys nødvendige oppgraderingen av rv. 70 kan fullføres.

Fylkesveiene og fergesambandet

Regionrådet tok også opp vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene, og behovet for at staten og samferdselsdepartementet tar et overordnet ansvar for hele veinettet, både faglig og gjennom øremerkede bevilgninger til fylkesveiene. Som del av dette, ønsker ordførerne på Nordmøre at fergesambandet mellom Aure og Hitra reetableres.

- Dette sambandet vil være samfunnsøkonomisk fra dag én, sier Hanne-Berit Brekken. Ferga er viktig for å bygge sammen arbeidsmarkedet på nordre Nordmøre og sørvestre Trøndelag. Sambandet er også viktig for Kristiansund, som slik får et større omland og flere brukere av eksempelvis Campus Kristiansund og Kvernberget flyplass. 

Kommunene og næringslivet i regionene har allerede samlet inn betydelige midler for å reetablere fergesambandet, og prosjektet støttes av Møre og Romsdal og Trøndelag fylkeskommuner. Sambandet planlegges som et pilotprosjekt med flytende fergekaier, så nå jobbes det for at staten bidrar med midler til dette arbeidet. 

- Vi har hatt flere møter med ulike partier på Stortinget, og fikk dessuten diskutert sakene med samferdselsministeren, sier Ingrid Rangønes. Nordmøre står samlet om prioriteringene, og vi framsnakker hverandres prosjekter. Dette skal vi gjøre mer av, for det er dette som virker.