Plansamarbeid Nordmøre

Kommunene på Nordmøre samarbeider om å forbedre samfunnsplanleggingen slik at den blir mer politisk relevant. Målet er å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging gjennom et felles plannettverk, samt å effektivisere planarbeidet i omfang og tid.

Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument og peker ut mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling. Det er viktig å effektivisere planprosessene og at revidering av kommuneplanens følger valgperiodene, slik at samfunnsplanen blir et reelt politisk styringsverktøy. Kommunene på Nordmøre har på bakgrunn av dette hatt fokus på å utarbeide og vedta ny samfunnsdel tidlig i valgperioden.

Deltagerne i plansamarbeidet

Alle medlemskommunene i Nordmøre IPR deltar i plansamarbeidet.  Kommunedirektørkollegiet er styringsgruppen. Det er ansatt en regional samfunnsplanlegger Ingrid Nautnes som koordinerer plansamarbeidet. Plansamarbeidet foregår via et felles plannettverk for de som jobber med samfunnsplanlegging i kommunene på Nordmøre.

Plansamarbeidet på Nordmøre er en videreføring av et tidligere 3-årig plansamarbeids-prosjekt som varte fra perioden 2019-2022. Du kan lese mer om prosjektet i lenken under.

Plansamarbeid på Nordmøre 2019-2022 Sluttrapport (PDF, 424 kB)

Kontaktinformasjon

Ingrid Nautnes
Rådgiver
E-post
Mobil 90 71 25 17