Representantskapsmøte Nordmøre IPR i Aure 19. og 20. august 2021

Hovedtema for samlingen denne gangen var Helse, der ledelsen i Helse Møre og Romsdal (HMR) var invitert for gjensidig informasjon og diskusjon.

Samlingen startet med besøk og omvisning på Aure rehabiliteringssenter. Leder Marit Gyldenskog og klinikksjef Jorun Bøyum orienterte om omstillingen som senteret hadde vært gjennom. 18 senger er blitt til 8, antall ansatte er redusert fra 30 til 15, og driften er redusert fra 7 dager til kun hverdager. Ansatte fikk mye ros for å være innovative, engasjerte og dyktige, og de tok forsamlingen med på en kreativ digital omvisning på senteret. Videreføring av driften på Aure rehabiliteringssenter har vært en viktig sak for Nordmøre IPR hvor Aure kommune har stått i spissen.

Representantskapet i Nordmøre IPR besøker Aure Rehabiliteringssenter. F.v: Kjell Neergaard, Ingrid Waagen, Margrethe Svinvik, Hanne-Berit Brekken, Kjersti Andersen, Knut Sjøm - Klikk for stort bildeRepresentantskapet i Nordmøre IPR besøker Aure Rehabiliteringssenter. F.v: Kjell Neergaard, Ingrid Waagen, Margrethe Svinvik, Hanne-Berit Brekken, Kjersti Andersen, Knut Sjømæling. Ellen Engdahl   

Videre ble det avholdt møte i representantskapet. Tema for møtet var: helseutvikling og helsetjenester frem mot 2030, - kan ambisjoner og realiteter kan forenes? Innspill og aktuelle tema er omtalt i protokoll fra møtet som er på nipr.no.

Professor emeritus Jan Grund holdt et spennende innledningsforedrag om fremtidsbildet for gode helsetjenester og pasientforløp.

Hver enkelt kommune fortalte om sine utfordringer og hvilke saker de er spesielt opptatt av. Hovedtema er; - likeverdighet og tillit, utviklingsmuligheter for Aure rehabilitering, gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund, godt og fremtidsrettet SNR Kristiansund, god følgetjeneste og bedre samarbeid om prehospitale tjenester, mer desentraliserte tjenester, stor oppslutning om Helseinnovasjonssenteret, innovasjon og teknologiutvikling, responssenter, Campus Kristiansund, og Kommunene ønsker å delta i videreutviklingen av pasientvennlige metoder. Kommunene er opptatt av at HMR og kommunene utvikler gode pasientforløp i samarbeid.

 Øyvind Bakke orienterte om status og planer for SNR, der både han og Kjell Neergaard så spesielt på innhold og muligheter for SNR/DMS Kristiansund. Revidert Utviklingsplan for Helse Midt-Norge er i startfasen, og skal etter planen ut på høring i mars 2022. Her var kommunene tydelige på at de forventet å bli involvert i arbeidet for Møre og Romsdal.

Fra HMR deltok adm.dir. Øyvind Bakke, kommunikasjons- og samhandlingssjef May-Helen Grimstad Molvær og ny samhandlingssjef Eli Otterlei.