Plansamarbeid Nordmøre

Kommunene på Nordmøre samarbeider om å forbedre samfunnsplanleggingen slik at den blir mer politisk relevant. Målet er å utvikle regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging, samt å effektivisere planarbeidet i omfang og tid.

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens viktigste styringsdokument og peker ut mål og strategier for ønsket samfunnsutvikling. Det er viktig å effektivisere planprosessene og at revidering av kommuneplanens følger valgperiodene, slik at samfunnsplanen blir et reelt politisk styringsverktøy. Kommunene på Nordmøre har på bakgrunn av dette hatt fokus på å utarbeide og vedta ny samfunnsdel tidlig i valgperioden.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal står for ekstern finansiering av prosjektet, mens fylkeskommunen bidrar med faglig støtte og kapasitet.

Alle medlemskommunene i Nordmøre IPR deltar i prosjektet. Deltakelsen er politisk forankret gjennom kommunestyrevedtak.

Arbeidet er organisert som et prosjekt i perioden 2019-2022, med kommunedirektørkollegiet som styringsgruppe. Det er ansatt en prosjektleder som skal koordinere arbeidet og være en ressurs for kommunene.