Årsmelding 2021

6 Representanter i utvalg og nettverk i Nordmøre IPR og medlemskommunene

HELSE

 

Samhandlingsavtalen

Deltakere

Utvidet dialogmøte – årlig

Politisk, administrativ og faglig ledelse i kommunene

Partnerskapsmøtet § 5.1

Kjell Neergaard, leder IPR/vara Ingrid Rangønes, nestleder

Berit Hannasvik, leder kommunedirektørkollegiet/vara Knut Haugen, nestleder

Ingeborg Johnsrud Dyrnes, kommunalsjef helse, Smøla

Strategisk samarbeidsutvalg § 5.2

Ingeborg J. Dyrnes, kommunalsjef helse, Smøla, leder LSU Kristiansund

Samarbeidssekretariat § 5.5

Bjørn Buan, IPR

Lokalt Samhandlingsutvalg,
LSU Kristiansund

Ingeborg J. Dyrnes, leder, Smøla

Sykehuset i Kristiansund

Helseledernettverk Nordmøre

Faglige samarbeidsutvalg (FSU)

 

Akuttmedisinske tjenester

Askill Sandvik, Kristiansund kommune

IKT-løsninger og elektronisk samarbeid

Atle Betten, IKT Orkide (vara: Anne Jorunn Nordskag)

Behandlersamarbeid

Askill Sandvik, Kristiansund kommune

Barn og unge

Hildegunn Ryste, ledende helsesøster Sunndal/
Tone Lyngvær Kvammen, avd.leder forebyggende helsetjenester barn og unge, Kristiansund

Svangerskap, fødsel og barsel

Gunn Inger Bredesen, enh.leder helse og familie Surnadal/Siv-Kristin Haugen, Kristiansund

Multisyke, stormottaker og palliasjon

Jeanette-Christin Størseth, USHT/Anett Ranes, Surnadal

Psykisk helsevern og rus (voksne)

Inger Morsund, Averøy

Rehabilitering

Geir Nielsen, enh.leder helse og familie, Aure/
Elisabeth Ihle Ludvigsen, Gjemnes
 

Kunnskapsoverføring, forskning og utdanning

Håvard Frisvold Kvisvik, Gjemnes

Helsefremmende og forebyggende helsearbeid

Anne-Cathrine Grav Olsen, Kristiansund

Beredskapsplaner

Bjørn Slettbakk, ass.kommmunedirektør, Tingvoll

Habilitering

Siw Helgadottir Teksum, avd.leder habilitering, Sunndal

Arbeidsgrupper

FSU Multisyke:
- retningslinjer for langtids mekanisk ventilasjon

 

Jeanette-Christin Størseth, USHT

Følgetjeneste jordmor - egen avtale

Smøla, Aure og Halsa.

Surnadal - avtale HMR. HMR har videre avtale med St. Olav om følgjetjeneste når jordmor i Surnadal har friperioder.

Samarbeidsavtalen kommuner og helseforetak

Forhandlingsutvalget

Kjetil Leirbekk, Averøy kommune

Vara Gunhild Eidsli, Surnadal kommune

Samhandlingskonferanser

Arrangør HMR

Praksiskonsulenter

Alle kommuner

Helseplattformen
 

 

Helseplattformen

 • Styringsgruppe opsjonskommunene
 • Organisering på Nordmøre

 

 

Arne Ingebrigtsen, leder opsjonskommunene

Janne Marthe Viddal, Regional innføringsleder

Repr. fra kommunene

SNR og DMS Kristiansund
 

 

Helse Møre og Romsdal

Organisasjonsutviklingsarbeid om korttidspost i SNR

 

Haakon Knudsen, Kristiansund kommune

DMS Kristiansund

- Styringsgruppe

- Prosjektleder

 

Prosjektleder Joakim Varvin sluttet juni 2021
 

 

Kjell Neergaard, leder

Ingrid Rangønes, medlem

Birgit I. Eckhoff, medlem

Gunhild Eidsli, observatør

Ellen Engdahl, observatør

Siv Iren Stormo Andersson, observatør

HMR – kommunal medvirkningsgruppe SNR

 

Gruppen ble avviklet i 2021. Informasjon deles direkte med LSU Kristiansund og LSU Molde.

Siv Iren Stormo Andersson, Kristiansund kommune
Gunhild Eidsli, Surnadal kommune

Haakon Knudsen, Kristiansund kommune

Britt Iren Bæverfjord, Sunndal kommune

Kommunale avtaler

 

 

Aure Rehabiliteringssenter

Avtaler rundt drift

Legevakt – leie lokaler og støttepersonell

Kristiansund, Averøy, Gjemnes og Tingvoll

Legevaktsformidling

Smøla, Halsa, Aure, Averøy, Kristiansund, Gjemnes, Tingvoll

Ambulansebåt

Smøla, Aure, Halsa

Sykehusapotekene HF

 

Overgrepsmottak

Alle kommuner

Andre helsesamarbeid

 

 

Samarbeid Kompetanse Helse mellom HiM og kommunene

 • Arbeidsgruppe

Britt-Iren Bæverfjord, Sunndal kommune

Siri Holmeide, Tingvoll kommune

Ann-Kristin Sæther, Kristiansund kommune

Ellen Engdahl, Nordmøre IPR

Felles bruk av AMK

 

Styret i Møre og Romsdal 110-sentral KF

Ragnhild Helseth, Kristiansund kommune

Eilif Magne Leirvik, Sunndal kommune (vara)

KS kompetansenettverk E-helse

 • lokalt MR og regionalt
 • bistår kommunene med e-meldinger fortsatt, men mer på kvalitet og innhold, ikke direkte implementering.

Atle Betten, IKT ORKide

(tidl. Fagråd for digital samhandling mellom kommuner og HF)

 

Helseinnovasjonssenteret AS

 • Styret

 

Bodil P. Hollingsæter, styreleder

Arne Ingebrigtsen, Kristiansund kommune, nestleder

Kristoffer Jensen, MR fylkeskommune
Helge Ristesund, HMR

Olaug Haugen, rådmann Fitjar kommune (2021)

Løpende samarbeidsprosjekter – initiert enten av kommunene eller HMR

 • Felles utprøvingsarenaer, eks. Hospital at Home
 • Barneblikk
 • Forsøk og samarbeid mellom kommuner, stat og HMR om rus/psykiatri
 • Barn og unge. Bruk av felles ressurser til drift og utvikling mot/med BUP
 • Ulike pasientforløp

 

Generelle samhandlingstiltak

 • Rekruttering
 • Driftsoppgaver

Felles kompetanseheving, eks. ved felles kurs

 

 

 

ANNET

 

Statlige Arbeidsplasser til Møre og Romsdal

Ellen Engdahl, medlem arbeidsgruppe

Møre og Romsdal 2025

En mer samordnet og utviklingsorientert offentlig sektor

Kjell Neergaard, medlem referansegruppe

Campus Kristiansund

 • Styringsgruppe

Kjell Neergaard, medlem

Fagskolen i Kristiansund

 • Fagskoleforum

Ellen Engdahl, medlem