Årsmelding 2021

8 Oversikt over saker og tema i representantskapsmøtene

Oversikt over Representantskapsmøter 

Det har vært seks møter i Representantskapet. Møtedokumentene er publisert på nipr.no. 
 

16.02.21     Årsmøte og Representantskapsmøte 21-01 Teams

Årsmøte ble åpnet og ledet av Kjell Neergaard
Årsregnskap og årsrapport for 2020 samt budsjett og kontingent for 2021 ble godkjent.

Representantskapsmøte
Sak 01-21         Orienteringer

 • Regional samarbeidskoordinator for kommunene i Møre og Romsdal
 • Neste Representantskapsmøte i Aure
 • Orkideprisen 2021
 • Kompetanseplan helse – samarbeid kommunene og HiM
 • Statlige arbeidsplasser – møte arbeidsgruppen 08.02.21
 • Mørebenken v/Helge Orten om E39 Astad – Bjerkeset
 • Felles samferdselsgruppe
 • Marine grunnkart

Sak 02-21         Fødetilbudet på Nordmøre

Sak 03-21         Reduksjon i tilbudet for psykisk helse og rus på Nordmøre

Sak 04-21         IKT Orkide

Sak 05-21         Kraftsituasjonen Nordmøre og Romsdal

Sak 06-21         Strategi Nordmøre IPR

Sak 07-21         Bærekraftsenter for Nordmøre

Sak 08-21         Oppnevning av medlemmer til samhandlingsstrukturen for Nordmøre IPR

Sak 09-21         Referatsaker

 • Felles uttalelse finansieringsmodell Helse Midt-Norge
 • Felles uttalelse om omorganisering av Kriminalomsorgen

Sak 10-21         Eventuelt

 • Deltagelse om RegionalAnalyse for Nordmøre

23.03.21     Representantskapsmøte 21-02 Teams
Sak 12-21         Prioriterte satsingsområder i forkant av Strategi 2023

Sak 13-21         Fremtidig krafttilgang Nordmøre og Romsdal

Sak 14-21         Lokal samarbeidskoordinator Nordmøre

Sak 15-21         Neste IPR-møte i Aure 29. og 30. april

 

24.04.21     Representantskapsmøte 21-03 Teams

Sak 16-21         Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 17-21         Orienteringer

 • Presentasjon av ny helseressurs for Nordmøre IPR
 • Initiativ til innkjøpssamarbeid for flere Covid-19 vaksiner v/Ingrid R
 • Statlige arbeidsplasser v/Eivind og Ellen
  • Nytt kontrollorgan for å følge opp forvaltning og utdeling av fra Havbruksfondet til Smøla v/Svein
  • Status mulig etablering av NAV Ombud
 • Status anbud prosjektleder Klimasats v/Merete
 • Orkideprisen 2021 - utdeles på Nordmørskonferansen 2. september 2021
 • Nye lokaler i F13

Sak 18-21         Årsmelding 2020 Nordmøre IPR
Sak 19-21         Støtte til Jappe Ippes folkehøgskole
Sak 20-21         Marine grunnkart
Sak 21-22         Møteplan fremover
Sak 22-21         Fremtidig krafttilgang Nordmøre og Romsdal
Sak 23-21         Eventuelt

 • Støttebrev for Tingvoll Økopark

 

16.06.21    Representantskapsmøte 21-04 Teams

Sak 24-21         Godkjenning av innkalling og saksliste                         
Sak 25-21         Tema Kompetanse      

 • Status Campus Kristiansund v/prosjektleder Roland Mauseth
 • Fagskolen i Møre og Romsdal v/rektor Helene Hanken
 • HiM v/dekan Heidi Haavardsen 
 • Samarbeid HiM og IPR om Kompetanse helse v/Ellen Engdahl             

Sak 26-21         Status utredning krafttilgang Nordmøre og Romsdal v/Nils Erik Pettersen, aPoint
Sak 27-21         Statlige arbeidsplasser                                                
Sak 28-21         IPR-møte Aure 19.-20. august Tema Helse                  
Sak 29-21         Møte med toppkandidatene til Stortinget                       
Sak 30-21         Eventuelt         
                                                          

19. og 20.08.20     Representantskapsmøte 21-05 Aure

Sak 31-21         Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 32-21         Tema Helse:
Helseutvikling og helsetjenester fram mot 2030, - kan ambisjoner og realiteter forenes? 

 • Innledning og forventninger til møtet v/leder Kjell Neergaard  
 • Innledningsforedrag (digitalt) ved professor emeritus Jan Grund
 • Avtalepartene i helsefellesskapet har ordet
 • Kommunale forventninger, muligheter og trusler i et scenario mot 2030 - i et regionalt perspektiv v/leder Kjell Neergaard
 • Kommunene v/ordførerne
 • HMR sitt fremtidsbilde, strategier og planer for Nordmøre og Romsdal mot 2030
  v/adm.dir. Øyvind Bakke HMR
 • Mulighetsrom for tjenesteutvikling ved SNR Hjelset og Kristiansund mm
 • Status og planer for funksjonsbeskrivelse og framtidig tjenesteinnhold ved SNR ved klinikksjef SNR, Georg Johnsen – 20 min.
 • Strategi, innhold og kapasitet for felles satsing på SNR/DMS Kristiansund
  v/leder styringsgruppen Kjell Neergaard og adm.dir. Øyvind Bakke – 20 min.
 • Diskusjon
 • Oppsummering og veien videre v/ Øyvind Bakke og Kjell Neergaard 

Sak 33-21         Orkidéprisen 2021        
Sak 34-21         Orienteringer
Sak 35-21         Eventuelt

 • Distriktsrevisjonen Nordmøre
 • Nytt navn og revisjon av mandat for Samarbeidsutvalget Nordmøre

 

4. og 5.11.21 Representantskapsmøte 21-05 Surnadal

Sak 36-21         Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 37-21         Orienteringer

 • Møre og Romsdal 2025
 • Strategi 2030
 • Planprosjekt Nordmøre – veien videre
 • SNR/DMS-prosjektet
 • Felles kommunal ressurs i helsefellesskap
 • Nyttårskonferansen 2022 og Årets regionbygger

Sak 38-21         Kraftsituasjon for Nordmøre og Romsdal
Sak 39-21         Helseressurs for Nordmøre IPR for 2021 og 2022
Sak 40-21         Kontrollutvalgssekretariat
Sak 41-21         Domstolstruktur
Sak 42-21         Møteplan 2022
Sak 43-21         Tema Samferdsel

Innledere:

 • Kristin Sørheim, leder Samferdselsutvalget, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Arild Fuglseth, samferdselsdirektør, Møre og Romsdal fylkeskommune
 • Ola Rognskog, styreleder Halsafjordsambandet AS
 • Malene Vike, styreleder/Trond Skogseth, daglig leder, Todalsfjordprosjektet AS
 • Iver Nordseth, styreleder Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap AS
 • Ola Sandvik, driftssjef Kristiansund lufthavn Kvernberget, Avinor
 • Betydningen av NTP 2022-2033, ny regjering og Statsbudsjett 2022
 • Sentrale føringer
 • Satsing på fylkesveiene
 • Innføring av reduserte/gratis ferge
 • Status og fremdrift på aktuelle riks- og fylkesveiprosjekter
 • Sykehusveien
  • E39 Astad – Bjerkeset
  • Lønset – Bjerkeset (Fursetfjellet)
  • Innfartsvei/bypakke Kristiansund
  • Innfartsvei Kristiansund del 2 fra Storbakken til Rensvik
 • Utbedring rv 70
  • Meisingset – Ålvundfossen
  • Sunndal – Oppdal
 • E39
  • Halsafjordsambandet AS
  • Betna – Stormyra
 • Todalsfjordprosjektet
 • Nordre Nordmøre Bru- og tunnelselskap AS
 • Ferge – båt
  • Ferge Aure – Hitra med tilhørende fylkesveier
  • Kystekspressen
 • Kristiansund lufthavn Kvernberget

14.12.21     Representantskapsmøte 21-06 Teams

Sak 45-21         Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 46-21         Orienteringer

 • Hovedsaker fra siste kommunedirektørmøte
 • Statlig hydrogenkontor
 • KS møtepraksis
 • Lokaler Campus Kristiansund

Sak 47-21         Justert møteplan 2022
Sak 48-21         Plan Årsmøte og IPR-møte 17. og 18. februar 2022
Sak 49-21         Orkideprisen
Sak 50-21         Uttalelse Statnett Nettutviklingsplan 2021
Sak 51-21         Innspill gyrobekjemping Drivaregionen
Sak 52-21         Prognose regnskap 2021
Sak 53-21         Eventuelt

 • Valg av leder og nestleder – innspill fra valgkomiteen