Årsmelding 2021

1 Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd (IPR)

Nordmøre IPR ble konstituert 3. september 2020 som en videreføring av ORKidé – Nordmøre Regionråd som ble stiftet 20. september 1990. Nordmøre IPR er det formaliserte politiske samarbeidet mellom de 8 kommunene Aure, Averøy, Gjemnes, Kristiansund, Smøla, Sunndal, Surnadal og Tingvoll.

Nordmøre IPR har som formål (Samarbeidsavtalen § 2):
Nordmøre IPR skal gjennom samhandling bidra til positiv utvikling på Nordmøre og i medlemskommunene. Rådet skal være en aktiv pådriver og arbeide strategisk med samfunnsutvikling i regionen.

Fra venstre: Svein Roksvåg, Ingrid O. Rangønes, Knut Sjømæling, Kjell Neergaard, Ingrid Waagen, Hanne-Berit Brekken, Margrethe Svinvik, Ståle Refstie. Anita Martinsen, Smøla kommune    
Rådet skal;

  • være en aktiv regional pådriver med vekt på regional samfunnsutvikling.
  • initiere, utvikle og støtte samarbeidstiltak som styrker regionen som en bærekraftig og konkurransedyktig region.
  • uttale seg i overordnede politiske og strategiske spørsmål, og spesielt til spørsmål og saker som angår Nordmøre i tråd med vedtatt strategi.
  • være en tydelig strategisk aktør med regionalt og nasjonalt perspektiv gjennom å være et bindeledd mellom politikk, næringsliv og andre regionale og statlige premissleverandører og styringsorgan.
  • være et kontaktpunkt og samarbeidsorgan for andre regionale utviklingsaktører som andre regionråd, fylkeskommune, statsforvalter, stortingspolitikere og andre relevante aktører.

Til enhver tid gjeldende strategi brukes som metode og rettesnor i arbeidet i interkommunalt politisk råd.

1.1 Representantskapet

Representantskapet er rådets øverste organ. Representantskapet består av følgende medlemmer og varamedlemmer: 

Representantskapet 2019-2023
Kommune Ordfører Vara = varaordfører
Aure Hanne-Berit Brekken (A) Ole Bendik Nilsen (SP)
Averøy Ingrid Rangønes (A) Svein Kongshaug (A)
Gjemnes Knut Sjømæling (SP) Jan Karstein Schjølberg (A)
Kristiansund Kjell Neergaard (A) Berit Frey (SP)
Smøla Svein Roksvåg (SP) Kjersti Andersen (H)
Sunndal Ståle Refstie (A) Lusie Gjersvoll (A)
Surnadal Margrethe Svinvik (SP) Hugo Pedersen (SP)
Tingvoll Ingrid Waagen (SP) Arne Magnus Aasen (KRF)


Møre og Romsdal fylkeskommune er observatør i representantskapet. Kommunedirektørene har møte- og talerett. 

Det har vært avholdt seks møter i representantskapet i 2021. Alle innkallinger og protokoller til møtene i representantskapet er publisert på nettsiden til Nordmøre IPR, nipr.no.

1.2 Valgkomité

Valgkomiteen består av Ingrid Waagen og Margrethe Svinvik, som ble valgt for to år fra 3. september 2020. 
 

 

1.3 Administrasjon

Ellen Engdahl - Klikk for stort bilde 

Ellen Engdahl har vært daglig leder siden 1. mars 2017. Ellen er utdannet siviløkonom NHH med mange års erfaring fra bank i Oslo samt over 20 års erfaring fra nærings- og samfunnsutvikling på Nordmøre; som næringssjef i Kristiansund kommune, daglig leder av næringsforeningen i Kristiansund og nå for det politiske samarbeidet på Nordmøre.

 

Merete Maurset startet høsten 2019 som prosjektleder for Plansamarbeid på Nordmøre. Merete har master i statsvitenskap med masteroppgave om  interkommunale samarbeid. Hun har tidligere vært trainee i den regionale ordningen Kom Trainee, og jobbet som prosjektleder i Kristiansund kommune. 

Bjørn Buan er engasjert som helseressurs i 50% stilling fra 15. mai 2021. Bjørn er kommuneoverlege i Surnadal. Han har tidligere vært samhandlingsleder for Orkdalsregionen og fagrådsleder for helseberedskap og akuttmedisinsk kjede for Orkdalsregionen og St. Olavs Hospital. Han har erfaring som lege på St. Olavs Hospital og fra helseforskning, IKT- helse, samt hatt mange ulike oppdrag for Helsedirektoratet.