Samarbeidssuksesser på Nordmøre

Samfunnsutvikling er ikke rett frem – men når vi samarbeider kommer vi lenger. På Nordmøre har vi lykkes med mange prosjekter hvor samarbeid har vært en av suksessfaktorene. Her er noen av dem.

Nordmøre bygges sammen 

Det er lett å glemme hvordan det faktisk var.

1970-tallet: Fergekø på Kvalvåg på Frei. Slike var det mange av på Nordmøre. Nå er flere av dem erstattet av effektive samferdselsløsninger.  - Klikk for stort bilde1970-tallet: Fergekø på Kvalvåg på Frei. Slike var det mange av på Nordmøre. Nå er flere av dem erstattet av effektive samferdselsløsninger. Nordmøre Museum   
Uten de vellykkede samferdselsprosjektene på Nordmøre gjennom de siste par generasjoner hadde du fremdeles risikert å måtte overnatte på fergeleiet på Kanestraum fordi det ikke gikk sen ferge til Halsa. For å komme til eller fra Kristiansund måtte du ta ferge – uansett. Strekningen fra Tingvoll til Sunndalsøra hadde fremdeles vært strabasiøs og livsfarlig. Reiseveien fra Smøla til Gjemnes hadde krevd tre korresponderende ferger.

Ingenting er vel mer langsiktig enn å jobbe med nye samferdselsløsninger. Fra ideen om en tunnel eller bro oppstår og til den eventuelt blir realisert, kan det gå flere tiår – ofte flere generasjoner. Sammen har vi over lang tid og med stor tålmodighet jobbet frem resultater som har knyttet Nordmøre sammen.

Krifast. Høgsettunnelen. Fergeinnkorting til Smøla. Atlanterhavsvegen. Atlanterhavstunnelen. Fylkesveg 680 gjennom Aure med Aursundbrua, Smalsundbrua, Mjosundbrua, Foldfjordsbrua og Imarsundbrua. Eikremtunnelen. Nattferge Halsa – Kanestraum. Ny riksveg 70 fra Tingvoll til Meisingset. Oppdølsstrandtunnelen. Øksendalstunnelen. Skrøotunnelen. Ny Driva bru. Og nå er arbeidet i gang med E39 Betna – Stormyra.

Samferdsel er viktig for innbyggerne og næringslivet for å bygge større og gode hverdags- og arbeidsregioner. Nå er alle veiene i tillegg bomfrie, etter at Atlanterhavstunnelen ble nedbetalt i 2020.
 

Gode samferdselsløsninger er hovedOrdfører Hanne B Brekken - Klikk for stort bilde Anita Martinsen faktoren for å lykkes, så det blir en stor oppgave å jobbe samlet og målrettet for å få på plass en infrastruktur som står seg i framtida!


- Hanne-Berit Brekken, ordfører i Aure 

 


Suksess sjøveien

For å sørge for rasjonell havnedrift og mulighet til å gjennomføre større utviklingsprosjekter, gikk vi på Nordmøre sammen og etablerte Kristiansund og Nordmøre Havn IKS (KNH).

KNH har bygget ut havnene flere steder i regionen, og gjør det mulig å øke andelen sjøtransport. –Perfekt for Nordmøre, som har lange tradisjoner og gode samarbeid innen blant annet eksport av sjømat.

I tillegg til kommuner på Nordmøre, er også Hitra og Heim med i KNH. KNH er ikke minst sentral i Kysthavnalliansen som tilrettelegger for sjøtransport av fisk og sjømatprodukter fra Midt-Norge og sørover i Europa.

Det må dessuten nevnes at KNH har gjort en innsats for reiselivet i regionen, spesielt overfor turisme som kommer sjøveien.

Flyplassforbedringer

Nordmøre gikk sammen om å etablere Kvernberget vekst – et eget utviklingsselskap for Kristiansund lufthavn Kvernberget. Kvernberget vekst sto blant annet bak den suksessrike delfinansieringen av forlengelse av rullebanen, etter at nye sikkerhetskrav ble innført tidlig på 2000-tallet. Med 55 millioner kroner innsamlet fra lokale bidragsytere, fikk flyplassen 2000 meter rullebane.

Flyplassen, som ble åpnet i 1970, har gjennomgått flere betydelige oppgraderinger det siste tiåret som følge av godt nordmørsk samarbeid. Ny driftsbygning og nye parkeringsarealer er på plass. Nå skal helikopterterminalen moderniseres, i påvente av den planlagte nye felles passasjerterminalen for innenlands- og offshorereisende.

Illustrasjon: Publikumsterminal Kvernberget - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Publikumsterminal Kvernberget Avinor AS  

Høyere utdanning uten å forlate Nordmøre

Høgskolesenteret har gitt høyere utdanning til Kristiansund og Nordmøre. Med bachelorløp innen blant annet logistikk og sykepleie har satsningen på utdanning styrket lokale kompetansemiljøer i en årrekke. Disse studiene tilbys fra Høgskolen i Molde, og har gitt hundrevis av studenter muligheten til å ta høyere utdanning uten å flytte vekk fra Nordmøre.

Det har vært bred lokalpolitisk enighet om at studietilbud på Nordmøre er viktig, og staten og det offentlige har fulgt opp. «Campus-snøballen» begynte virkelig å rulle med de første utviklingsmidlene på kr 3 mill. som Pål Farstad (V) var sentral i å få på plass. Deretter er det bevilget statlig finansiering av 180 studieplasser knyttet til Kristiansund. Møre og Romsdal fylkeskommune er en sentral drivkraft i Campus Kristiansund. Nå jobbes det mot innflytting i nye Campus i 2023, plassert sentralt i Kristiansund sentrum og med et enda bredere utdanningstilbud.

Nordmøre på nett

I dataalderens spede begynnelse, nærmere bestemt 1997, ble IKT ORKidé etablert for å løse felles IKT-oppgaver i kommunene. IKT ORKidé har rundt 10 ansatte som jobber med drift, innkjøp og andre områder hvor det er viktig med raske, trygge kvalitetsløsninger til en fornuftig pris. Noen stikkord for hva IKT ORKidé gjør for nordmørskommunene, er: innkjøp av programvare og maskiner, arkivering, bredbånd, opplæring, intranett og kommunal epost.  

I dataalderens spede begynnelse etablerte vi IKT Orkidé for å løse felles oppgav - Klikk for stort bildeI dataalderens spede begynnelse etablerte vi IKT Orkidé for å løse felles oppgaver Nordmøre museum       

80++ interkommunale samarbeid

Faktisk er det rundt 80 interkommunale samarbeid og selskaper hvor to eller flere av Nordmørskommunene inngår. Det samarbeides om alarmsentral, brann, byggesak, friluftsliv, jordmor, kemner, kulturskole, landbruk, legevakt, miljørettet helsevern, opplæring, PPT, veterinær og enda flere områder.

Noen av de interkommunale samarbeidene er:

  • Nordmøre interkommunale innkjøpssamarbeid (NII) ble dannet våren 2002 etter at flere av Orkidé-kommunene ønsket et samarbeid på innkjøpssiden.
  • Barnevernsamarbeid fremheves som et av de viktige interkommunale løftene som er gjort på Nordmøre.
  • Nettverk Nordmøre fra 2016 arbeider for nytenkning rundt oppvekst og skole under visjonen «Sammen skaper vi fremtiden».
  • Klimanettverk Nordmøre ble opprettet i 2018 etter initiativ fra Kristiansund kommune. Formålet er å oppnå reduksjon i utslipp, bidra til økt kompetanse om klimatiltak og dele erfaring og kunnskap. Samarbeidet er finansiert av Miljødirektoratet.
  • Plansamarbeidet på Nordmøre ble opprettet i 2019 og har som et overordnet mål at kommunene på Nordmøre samordner satsinger og prioriteringer for samfunnsutviklingen. Prosjektet går over 3 år og er finansiert av Fylkesmannen.
Regionrådssamarbeidet er svært viktig for utviklingen på Nordmøre. Kommunene har ofte de samme utfordringene, og da kan vi både samarbeide og spille hverandre gode. Det er flere felles prosjekter som bidrar til faglig utvikling og som i tillegg bidrar til vår felles identitet.
Randi Dyrnes - Klikk for stort bilde 
Samarbeid vil i framtida være enda viktigere for kommunene når 
oppgavene endres. Det vil også bli en utfordring å rekruttere riktig kompetanse, og da kan vi samarbeide om oppgavene.
 
For våre fagfolk er det viktig å møte kolleger som har tilsvarende utfordringer, diskutere mulige løsninger, samt ha fokus på utviklingsperspektivet. Regionrådssamarbeidet har en viktig rolle i framtiden.


- Randi Dyrnes, kommunedirektør i Sunndal kommune, og leder av Rådmannskollegiet
 

 
Helseinnovasjonssenteret 

I 2014 ble det vedtatt ny sykehusstruktur for Nordmøre og Romsdal. Som en konsekvens tok nordmørskommunene initiativ til et prosjekt som fikk navnet Regionalt Senter for Helseinnovasjon og Samhandling. Ideen var enkel: Prosjektet skulle bidra til å utvikle det framtidige helsetilbudet for innbyggerne på Nordmøre.

Helseinnovasjonssenteret som idé har vokst og utviklet seg, og vi har i dag et kompetansesenter med 10 ansatte, som utvikler og utreder noe av det mest spennende som foregår innen helseinnovasjon i Norge.

Senteret ble opprettet i 2017, etablert som aksjeselskap i 2019 og oppnådde årlig grunnfinansiering på kr 10 mill. i statsbudsjettet fra 2020. Dette er oppnådd i godt samarbeid med helseforetaket, fylkeskommunen og Mørebenken.

Når fylkesmann Rigmor Brøste skal beskrive Nordmøres sterke sider så trekker hun frem Helseinnovasjonssenteret: – Også et resultat av samarbeid og vedtak i regionrådet, og at noen av lederne har tatt et ekstra stort ansvar for å jobbe fram prosjektet.