Politisk samarbeid om Nordmøres fremtid

Hadde det ikke vært fint hvis nordmørskommunene samarbeidet for å forme fremtiden? Det gjør vi faktisk.

Ruskevær, varierende fremkommelighet og avstander. Nordmøre har sine utfordringer – men samtidig tilsier all erfaring at vi får best resultat når vi samarbeider og står sammen i viktige saker for innbyggere og næringsliv på Nordmøre.

Margrethe Svinvik, ordfører i Surnadal, oppsummerer dette godt: 

«Å lage berekraftige samfunn der vi har tilgang til gode og nødvendige tenester nær oss, krev ein kontinuerleg innsats. Regionrådet si rolle blir å heve Nordmøre si røyst når statlege ressursar skal fordelast, når infrastruktur skal planleggast, når studietilbod skal utformast, når helsetenester skal utviklast, og når Nordmøre vil styre utviklinga og vise veg.»

Ordfører Margrete Svinvik. - Klikk for stort bildeOrdfører Margrete Svinvik.

Samhold og fellesskap i 30 år


Vi må stå samlet i de viktige sakene og vi må støtte opp om hverandre. Evne til kompromiss og det å unne naboen suksess er viktige egenskaper for at egen kommune og regionen samlet skal lykkes med et samlet løft!

-Hanne-Berit Brekken, ordfører i Aure kommune
 


Da regionrådet ble etablert 20.september 1990 så verden annerledes ut. Likevel er mye likt: Den gang som nå var Nordmøre en region med store ressurser, og med behov for kontinuerlig å utvikle næringslivet så vel som samferdsel for å ta ut potensialet.

ORKidé var i 1990 et splitter nytt ordfører- og rådmannskollegium. Med andre ord en møteplass for ordførerne og rådmennene i kommunene på Nordmøre, hvor de store sakene kunne diskuteres og man kunne samkjøre de store linjene i politisk og kommunalt utviklingsarbeid.

Ved å treffes rundt i medlemskommunene og bli kjent med hverandre, ble det enklere å samles om prioriterte saker. Det ga helt nye muligheter, for eksempel med tanke på felles IKT-satsing og innkjøpssamarbeid.

Den første lederen for rådet var Einar Lund. Han sier:

«Det er en seier i seg sjøl at vi har videreført samarbeidet i regionen med et fortsatt aktivt regionråd. Noen går ut og i disse skiftende tider er det en utfordring å ta vare på den styrken det er å videreutvikle samholdet og fellesskapet, særlig på politisk nivå. (…) Min ærbødige påstand er at arbeidet med realisering av samferdselsprosjekter som grunnlag for å utvikle Nordmøre som region har «kollegiet» mye av æren for.»

Nytt navn, og tydeligere politisk profil

Med ny kommunelov må alle landets regionråd ha «interkommunalt politisk råd» i navnet. Dette handler mye om å stramme inn, eller definere, hva et regionråd egentlig skal være. Fremover skal rådene ha en tydeligere politisk profil, og rådet blir følgelig et folkevalgt organ.

Gjennom denne endringen ble ORKidé omdøpt til Nordmøre Interkommunalt Politisk Råd, eller bare Nordmøre IPR. Dette skjedde på en samling på Smøla 3. september 2020, hvor ordførerne i de åtte medlemskommunene signerte ny samarbeidsavtale. Det er også ordførerne som representerer sin kommune i Nordmøre IPR. Vi har skrevet mer om dette her.


Som fylkesordfører har jeg stor nytte av å lytte til regionrådene.

-Tove-Lise Torve, Møre og Romsdal fylkeskommune
 

 

Tove-Lise Torve, fylkesordfører - Klikk for stort bildeTove-Lise Torve, fylkesordfører  

Særlig gode på realisering av samferdselsprosjekter

Et interkommunalt politisk samarbeid er involvert i mange saker og tema. Historisk sett har regionrådet på Nordmøre prioritert samferdselsarbeid, det vil si veier, tunneler, broer, fergeruter og flyforbindelser.


Nordmøre har fått løst mange samferdselssaker, mer enn de andre delene av fylket, og samarbeidet gjennom ORKidé har spilt en viktig rolle.

-Kristin Sørheim, Møre og Romsdal fylkeskommune
 

 

Kristin Sørheim - Klikk for stort bildeKristin Sørheim
Omgivelsene våre gjør at det å bygge ut en god infrastruktur er helt nødvendig for å vokse – både som bo- og arbeidsmarkedsregion for folk flest og som attraktiv beliggenhet for bedrifter. Moderne samferdselsløsninger er i tillegg ofte mer bærekraftige, og bidrar til det grønne skiftet.

En av to nye ferger til Smøla - Klikk for stort bildeEn av to nye ferger til Smøla
Ser vi på utviklingen de siste 30 årene, er infrastrukturen vår nesten ikke til å kjenne igjen. Nå står store og spennende samferdselsprosjekter på trappene. I felles innspill til Nasjonal Transportplan (NTP) har Nordmøre IPR samlet seg om Kristiansund sentrum–Hjelset, Todalsfjordprosjektet, riksvei 70 Meisingset–Ålvundfossen, Halsafjordsambandet som pilotprosjekt, ny fergeforbindelse Aure-Hitra, og utbedring av fv. 65 fra Surnadal. 

For at slike prosjekter skal lykkes, er det avgjørende å dra i samme retning. Ikke minst må vi ha sterke forbindelser til våre medspillere. Rigmor Brøste, fylkesmann i Møre og Romsdal, sier det slik: «Skal vi få til å videreutvikle regionene og Møre og Romsdal fylke er vi avhengig av et sterkt og godt samarbeid mellom statlige, fylkeskommunale og kommunale aktører.»

Bærekraftig samfunnsplanlegging

Med støtte fra fylkesmannen og fylkeskommunen har Nordmøre IPR tatt grep for å styrke regionens kapasitet og kompetanse innen samfunnsplanlegging, hvor vi for tiden gjennomfører et prosjekt med fokus på plansamarbeid mellom kommunene. Et overordnet mål er at kommunene på Nordmøre er samordnet i sine satsinger og prioriteringer for samfunnsutvikling. Her er etablering av fagnettverk og kompetansedeling viktig. På den måten får vi mer ut av ressursene i hver enkelt kommune og jobber mer strategisk mot felles mål.

Næringsutvikling på Nordmøre

Nordmøre IPR er opptatt av at vi skal ta vare på, og videreutvikle, det mangfoldige næringslivet i regionen. Vi vil jobbe enda tettere sammen med næringslivsorganisasjonene på Nordmøre for å tilrettelegge for best mulige vilkår.

Noen korte innspill fra næringslivet:

Kjell Larsen, Pipelife Norge AS, vinner Orkidéprisen 2020: «Når det gjelder Nordmøre IPR, så er det etter min mening en riktig og viktig (re)etablering. For å forstå den STORE utviklingen som kommer, og ikke minst kommer til å påvirke kommunene, er det viktig med stor nok (samlet) kraft til aktivt å være en driver av utviklingen, ikke bli utviklet av andre.»

Kjell Larsen, Pipelife - Klikk for stort bildeKjell Larsen, Pipelife pipelife.no     

Dag Myklebostad, daglig leder i Sunndal Næringsselskap: «Telemarksforsknings studie fra 2012 viser at nettopp korte avstander mellom aktørene er et suksesskriterium for suksessrike kommuner.» 

Ole Johnny Rugset, daglig leder Kristiansund og Nordmøre Næringsforum: «KNN ser det som svært viktig å ha et tett og godt arbeid sammen med det politiske miljøet på Nordmøre.»