Hva kan fremtiden bringe på Nordmøre?

Det er vanskelig å forutsi fremtiden, og vi bærer fremdeles med oss utfordringene som kom med vedtaket om ny sykehusstruktur. Men det er mye positivt som skjer på Nordmøre, og mye å være stolt av. Her er viktige saker som vi mener vil være med på å forme fremtiden og få befolkningsutviklingen over i et positivt spor.

Ordfører Ingrid Waagen - Klikk for stort bilde Anita Martinsen   Vi trenger flere innbyggere på Nordmøre. For at vi skal være en sterk region så må

vi jobbe for å få flere innbyggere. Dette er en langsiktig prosess, men også her er det viktig å jobbe sammen. Og med flere innbyggere trenger vi selvsagt attraktive arbeidsplasser, boliger, et rikt kulturliv og alt som hører med.

- Ingrid Waagen, ordfører i Tingvoll 


2023: Studenter og ansatte flytter inn i Campus Kristiansund 

Campus Kristiansund skal stå ferdig i Kristiansund sentrum i 2023 og inneholde høgskoletilbud, fagskole, vekstmiljø for næringslivet, forskningsmiljø, fylkeskommunale og private kompetansemiljøer. I tillegg er det ambisjoner om et visningssenter for oppdrettsnæringen. Målet er å doble dagens antall studenter til 700 ved oppstart. 

Kommunene er samstemte om at Campus Kristiansund er det viktigste verktøyet for høyere utdanning, kompetanse og rekruttering på Nordmøre.  Også på Mørebenken har det vært bred oppslutning om å øremerke flere studieplasser til Høgskolesenteret i Kristiansund.

Som del av campus-utviklingen er fylkeskommunen allerede i gang med å etablere et administrativt fagmiljø med 40 arbeidsplasser.  

Ordfører Kjell Neergaard - Klikk for stort bilde Anita Martinsen  Campus Kristiansund er en utrolig gladsak sak for hele Nordmøre, og er mer som et kinderegg. For det første vil Campus bidra til at både næringsliv og det offentlige i vår region får tilgang til lokalt utdannede unge mennesker. For det andre så vil Campus bidra til at vi beholder flere av våre ungdommer på Nordmøre, samt at flere vil komme tilflyttende. For det tredje så vil et Campus plassert midt i byen også bidra til en positiv sentrumsutvikling av regionsenteret Kristiansund. Sammen med andre viktige aktører så vil kommunene på Nordmøre bidra til at Campus blir en suksess for hele regionen.

- Kjell Neergaard, ordfører i Kristiansund og leder av Nordmøre IPR

 

Campus Kristiansund - Klikk for stort bildeCampus Kristiansund PIR II Arkitekter         

Sagt om Campus:

 «Forhåpentlegvis vil Campus KSU bidra til at vi beheld fleire av våre unge i regionen for framtida og at vi tiltrekkjer oss fleire.» -Jenny Klinge (Sp, Mørebenken)

«Når ny campus i sentrum av Kristiansund blir en realitet, vil det være noe av det viktigste som har skjedd på mange år både for Nordmørs-byen og nabokommunene. Et bredt og variert studietilbud med et pulserende studentmiljø i Kristiansund er avgjørende viktig for å motvirke lekkasje av ung kompetanse fra Nordmøre.» -Steinar Reiten (KrF, Mørebenken)

«Høyskolesatsinga i Kristiansund er av stor betydning for et sterkt Nordmøre.» -Rigmor Brøste (Møre og Romsdal fylkeskommune). 

Hav, helse og bærekraft

Campus Kristiansund skal ha hav, helse og bærekraft som sine kjerneområder. Norge har store ambisjoner for økt verdiskaping fra havet, som inkluderer mineraler på havbunnen, offshore vindkraft og algeoppdrett for å nevne noe.

Beliggenheten, det lokale ressursgrunnlaget og kompetansen, kombinert med satsning på bærekraft og klima gir utviklingsmuligheter for hele regionen.

I Kristiansund tilbys relevante bachelorutdanninger innen blant annet sirkulær økonomi, marin logistikk, petroleumslogistikk, sykepleie, vernepleie og velferdsteknologi. På fagskolen tilbys et spennende nytt studium i Digitale Industrier i samarbeid med næringslivet.

Fremtidens helsetjenester

Helseteknologi og -kunnskap er i rask utvikling. Både selve helsetjenestene og måten de tilbys på vil være annerledes i fremtiden.

Etter vedtaket om ny sykehusstruktur i 2014 tok Nordmørskommunene initiativ til prosjektet Helseinnovasjonssenteret for å være med å utvikle fremtidens helsetjenester med basis i kommunene på Nordmøre. Kommunene på Nordmøre er alle med i SNR Kristiansund hvor ambisjonsnivået er høyt. 

SNR Kristiansund skal inneholde et bredt tilbud innen poliklinikk, dagkirurgi og dagtilbud for innbyggerne i Nordmøre og Romsdal, kommunale tjenester for Kristiansund kommune, utvalgte interkommunale tjenester for Nordmørskommunene samt private helsetjenester.

Helseinnovasjonssenteret, lokalisert i Kristiansund, skal finne nye løsninger på nasjonale helseutfordringer gjennom kunnskap, forskning, utvikling og innovasjon. Det gjør de i samarbeid med kommunene, spesialisthelsetjenesten, pasienter og brukerorganisasjoner. Et viktig kompetansemiljø er under utvikling, og vi har store forventninger til at Helseinnovasjonssenteret sammen med SNR Kristiansund bidrar til å få trygge, bedre og mer effektive helsetjenester til befolkningen, ikke bare lokalt, men til hele landet.

Mangfoldige Nordmøre 
 

Ordfører Ingrid O Rangønes - Klikk for stort bilde Anita Martinsen  Nordmøre er knyttet sammen av så mange ting: Folket, været, naturen, næringslivet, kulturopplevelsene – alt sammen. Vi er et fargerikt folk, forskjellige og med et stort mangfold. Og nettopp det er vår store styrke.

- Ingrid O. Rangønes, ordfører i Averøy og nestleder i Nordmøre IPR
 


Kraftproduksjon og industri preger indre Nordmøre, mens olje- og gassnæringen og havbruk er sentralt for ytre Nordmøre. Fremtidsbildet er et blågrønt og bærekraftig næringsliv med sterke klynger og god rekruttering.

Nordmøre har noen store «lokomotiver» og et mangfold av små og mellomstore bedrifter, nasjonale forskningsmiljøer innen bioøkonomi, økologi, miljø, bærekraft, spesielt innen landbruk og akvakultur.

Kobler vi Nordmøres mangfoldige næringsliv, ressurser og kompetanse med arbeidet for å oppnå flere statlige arbeidsplasser, ser vi spennende muligheter for fremtidens arbeidsliv og verdiskaping. Mangfold og stabilitet i arbeidsmarkedet er viktig for å rekruttere arbeidskraft til Nordmøre.

Nytt Opera- og kulturhus med stappfull kulturkalender og et topp moderne Nordmøre Museum

Penger til nytt opera- og kulturhus i Kristiansund er bevilget. Etter mange års arbeid begynner prosjektet å nærme seg realisering. Når bygget står klart, får Nordmøre en ny storstue med opera-/konsertsal, moderne museum, bibliotek og musikkskole.

Endelig får Operaen et egnet bygg som vil gi nordmøringer og tilreisende enda større kulturopplevelser. Større sal betyr også at flere omreisende artister og forestillinger vil besøke Nordmøre i fremtiden. I tillegg vil bygget styrke Kristiansund som regionsenter, være et anker i sentrumsutviklingen, skape en ny møteplass for befolkningen og gi mer bolyst.

Tingvollost - Klikk for stort bilde Tingvollost   
Gjør Nordmøre attraktivt som bosted – for å få gode arbeidstakere må de ha lyst til å bosette seg her!

- Kristin Waagen, Tingvollost  


Opera- og kulturhus - Klikk for stort bildeIllustrasjon: Opera- og kulturhus C.F. Møller   

  
 Fyrtårn som Operaen i Kristiansund og KBK må løftes frem. Det er institusjoner som skaper tilhørighet og identitet og bygger felleskap i hele regionen, og setter Kristiansund og Nordmøre på kartet.

- Helge Orten (Høyre, Mørebenken)


Færre fergekøer, kjappere reisevei, lettere å pendle 

For å være en attraktiv region i fremtiden må Nordmøre bygges tettere sammen. Større bo- og arbeidsmarkeder gjør det enklere å bo i én kommune og jobbe i en annen. Det knytter oss også nærmere arbeidsmarkedene rundt oss, og øker mulighetene for alle.

Gode samferdselsløsninger er hovedfaktoren for å lykkes, så det blir en stor oppgave å jobbe samlet og målrettet for å få på plass en infrastruktur som står seg i framtida!

- Hanne-Berit Brekken, ordfører i Aure 


I tida fremover skal vi fortsette å samarbeide for å løfte Nordmøre sammen. Når vi om 10 år kan feire 40-årsjubileum, håper vi at flere av de prosjektene vi ønsker oss realisering av nå, har passert målstreken. Nedenfor følger prosjektene på riks- og fylkesvei som vi er enige om å prioritere politisk fremover:

  • Oppgradere fylkesveiene
  • Strekningen Kristiansund – Hjelset gjennom Batnfjordsøra
  • Ferdigstille rv70 Meisingset – Ålvundfossen og ny Elverhøy bru
  • Todalsfjordprosjektet
  • Halsafjordsambandet
  • Ny felles heliport og passasjerterminal på Kvernberget
  • Havneutvikling og utvikling av sjøtransporten
  • Nytt fergesamband mellom Aure og Hitra
Ordfører Ståle Refstie - Klikk for stort bilde Anita Martinsen    Nå står Todalsfjordprosjektet for tur – fergefri veg på indre Nordmøre som vil binde Sunndal og Tingvoll sammen med Surnadal i en døgnåpen og vekstkraftig bo- og arbeidsregion. Det blir viktig for hele Nordmøre.

- Ståle Refstie, ordfører i Sunndal 

 


Todalsfjordprosjektet - Klikk for stort bildeIllustrasjon Todalsfjordprosjektet Todalsfjordprosjektet   
En spennende litt lengre tanke er å få realisert en fergefri ytre kystvei langs Nordmøre for å utvikle det store ressursgrunnlaget på hele strekningen fra Hustadvika til Hitra og Frøya.  Les mer i vår uttalelse til Nasjonal Transportplan.