Nordmørstrategien: under arbeid

Nordmørstrategien er under arbeid. 

Nordmørsstrategien

Nordmørsstrategien skal være en overordnet og samlende tekst for samarbeidet mellom nordmørskommunene gjennom Nordmøre IPR. Strategien bygger på Telemarksforskning sin analyse i 2022 av regionens attraktivitet for bosetting og næringsutvikling. Ideen er at vi som kommuner, ved å jobbe med de faktorene vi kan påvirke for å øke attraktiviteten, kan gi en mer positiv samfunnsutvikling enn om vi ikke gjør slik innsats. 

Det er viktig at strategien er nettopp det, en strategi som peker ut de viktigste områdene vi skal samarbeide om. Strategien må være samlende, kunne stå seg over lengre tid, og kunne brukes av kommuner, andre offentlige samarbeidspartnere samt nærings- og kulturliv.

Bakgrunn

Oppstarten for å oppdatere og/eller utarbeide ny strategi for arbeidet i Nordmøre IPR var en workshop i november 2019. Det ble stillstand i arbeidet som følge av debatten om regiontilhørighet i 2020 – 2022. Samtidig gjorde koronapandemien det mer krevende å ha kapasitet til, og egnede møter, for de gode diskusjonene, særlig i startfasen.

Til Nordmørskonferansen i 2021 utarbeidet Telemarksforskning en «Attraktivitetsanalyse» som beskriver nærings-, bosteds- og besøksattraktivitet for Nordmøre som region og for den enkelte kommune. Et skjematisk utkast til strategi ble i 2022 sendt ut på enkel høring til kommunene. Innspillene fra kommunene var knyttet til; - å samarbeide om felles mål med gjennomgående ansvar for og satsing på bærekraft, tydeligere konkretisering av mål og tiltak, vurdere effekt i forhold til FN’s bærekraftsmål. Parallelt ble det jobbet med å avklare hvordan satsingen rundt plansamarbeidet skulle videreføres.

Kommunedirektørkollegiet presenterte i planseminaret i januar at prosessen med Nordmørsstrategi og planstrategi samkjøres basert på felles kunnskapsgrunnlag. Dette utgjøres hovedsakelig av workshop i 2019, tilbakemeldinger fra kommunene i prosessen, oppdatert attraktivitetsanalyse fra 2022 og nytt grunnlagsdokument fra fylkeskommunen.

Kunnskapsgrunnlag

Innhold

Visjonen er fortsatt «Vi løfter Nordmøre – sammen!»

Kommunene på Nordmøre samler kreftene for i fellesskap å jobbe for et mer bærekraftig og attraktivt Nordmøre.

Vi tar tak i det vi selv kan gjøre noe med, med tillit til hverandre. Vi framsnakker de som lykkes, og heier på de som tør og satser.

  • Nordmørsløftet for næringsattraktivitet
  • Nordmørsløftet for bolyst og bostedsattraktivitet

Det betyr at Nordmøre skal arbeide for:

  • Positiv næringsattraktivitet ved at veksten i arbeidsmarkedet blir høyere enn som følge av de ytre drivkreftene
  • Positiv bostedsattraktivitet ved at nettotilflytting blir høyere enn forventet som følge av de ytre drivkreftene

Nordmørsløftene for attraktivitet skal defineres i delstrategier. Dette kan være prioriterte områder eller strategier for hvordan vi i fellesskap skal arbeide for økt attraktivitet.

Det skal utformes handlingsplaner knyttet til de definerte Nordmørsløftene (delstrategiene) med

  • Beskrivelse av saker/områder med både kortsiktige og mer langsiktige målsettinger som krever arbeidsinnsats over tid.
  • Tilhørende årlige handlingsplaner hvor det fastsettes tiltak, delmål og ansvar.

Politiske vedtak

Alle kommunene på Nordmøre har vedtatt følgende om Nordmørsstrategien: 

Nordmørsstrategien 2030: Vi løfter Nordmøre – sammen!

Kommunene på Nordmøre samler kreftene for i fellesskap å jobbe for et mer bærekraftig og attraktivt Nordmøre.

Vi tar tak i det vi selv kan gjøre noe med, med tillit til hverandre. Vi framsnakker de som lykkes, og heier på de som tør og satser.

  • Nordmørsløftet for næringsattraktivitet
  • Nordmørsløftet for bolyst og bostedsattraktivitet

Ordfører gis fullmakt til å vedta delstrategier/Nordmørsløfter i representantskapsmøtet mai 2023.

Det legges opp til årlige felles seminar for formannskapene knyttet til plansamarbeidet og Nordmørsstrategien.